Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

09:10
1736 835e 500
09:10
3215 1fde
09:10
09:10
6225 19d1
Reposted fromkrzysk krzysk viajesuismadeleine jesuismadeleine
09:09
09:09
6495 f815
Reposted frominajaa inajaa viaSilentForest SilentForest
09:09
0477 c624 500

t. sokolovskaya

February 15 2017

13:38
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viachrzrzrz chrzrzrz

July 10 2015

22:48
22:48
Reposted fromposzum poszum viapimpmyheart pimpmyheart
22:48
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
22:48
1495 89a0 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viapimpmyheart pimpmyheart
22:48
22:47
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viapimpmyheart pimpmyheart
22:47
2706 9dec
22:47
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapimpmyheart pimpmyheart
22:47
22:46

Kobiety chcą, aby to mężczyzna chciał i to pokazał.

22:46
5365 98c8
22:46
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl